έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αφορά τη μελέτη και το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και εγκαταστάσεων της χημικής βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα εκπονούνται διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες στις εξής περιοχές:

 Μελέτη τόσο πειραματικά όσο και με κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD)
 • των πολυφασικών ροών με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών της χημικής βιομηχανίας.
 • των πολυφασικών ροών σε βιο-ιατρικές εφαρμογές
 • συσκευών εναλλαγής θερμότητας
 • της ρεολογικής συμπεριφοράς των νανο-ρευστών και της επίδρασής τους στη μεταφορά θερμότητας σε συμπαγείς εναλλάκτες θερμότητας.
 • μικρο-συσκευών (micro-equipment).
Tεχνικο-οικονομικές μελέτες (με χρήση προσομοιωτή διεργασιών)
 • βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων
 • αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 • παραγωγή νέων χημικών προϊόντων

περισσότερα ►►


 

O εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Πειραματικές Mονάδες
 • μονάδα μετρήσεων διφασικής ροής σε οριζόντιο αγωγό (διαμέτρου 50 mm) πλήρως εξοπλισμένη
 • μονάδα μετρήσεων διφασικής ροής σε κεκλιμένο αγωγό (διαμέτρου 25 mm) πλήρως εξοπλισμένη
 • διάταξη για τη μελέτη της πλημμύρισης σε εναλλάκτες πλακών
 • διάταξη για τη μελέτη της αντιρροής υγρού-αερίου σε αγωγούς μικρής διαμέτρου (6-9mm)
 • στήλη φυσαλίδων
Υπολογιστές για CFD
 • Συστοιχίες Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας (echidna grid):
  hydra: 32 nodes, 128GB RAM, ladon: 24 nodes, 64GB RAM  Total = echidna: 56 nodes, 192 GB RAM
 • Silicon Graphics O2 Workstation R10000
Mετρητικές Διατάξεις και Όργανα
 • διατάξεις μ-PIV και μ-LIF για μετρήσεις ταχύτητας, θερμοκρασίας, συγκέντρωσης σε μικρο-συσκευές
 • διάταξη ανεμομέτρου Laser-Doppler για μετρήσεις τοπικής ταχύτητας ροής
 • σύστημα συλλογής και επεξεργασίας εικόνας πλήρες (video camera, ενδοσκόπιο, λογισμικό) για μελέτες ταχέως εξελισσόμενων φαινομένων
 • διατάξεις μέτρησης πάχους υγρής στιβάδας (αγωγιμομετρική μέθοδος παραλλήλων συρμάτων)
 • διατάξεις μέτρησης διατμητικής τάσης υγρού-τοιχώματος (ηλεκτροχημική μέθοδος)
 • τενσιόμετρο KSV
 • μ-φασματοφωτόμετρα
 • στερεοσκοπικό μικροσκόπιο: NIKON Eclipse LV100