Σπύρος Β. Παράς, Αναπλ. Καθηγητής στις Πολυφασικές Ροές

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

      Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

      "ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

πανεπιστημιακή θυρίδα 455

54124 θεσσαλονίκη

email: paras@auth.gr

ORCID

ResearcherID

GoogleScholar

314159 Click here to visit the english site
english
 

 

 

 

original design by v s paras

υπεύθυνος ιστοχώρου a g kanaris

powered by drupal

  login

 scopus

Syndicate content