Προσομοίωση Διεργασίας (Process simulation) με χρήση Η/Υ

Η χρήση ενός προσομοιωτή ASPEN επιτρέπει την πρόβλεψη της συμπεριφοράς μιας διεργασίας με χρήση βασικών εξισώσεων της Χημικής Μηχανικής (ισοζύγια μάζας και ενέργειας, κινητική αντιδράσεων κλπ). Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν διαλέξεις σε βασικά θέματα υπολογισμού συσκευών διεργασιών, οπου παρουσιάζονται οι δυνατότητες του λογισμικού, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα να σχεδιάζουν  με τη βοήθεια ενός προσομοιωτή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος για μεταβολές των διαφόρων μεταβλητών που επηρεάζουν τη λειτουργία του, ώστε να επιλεγούν εκείνες που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Περιλαμβάνονται οι ενότητες:

 • μοντέλα υπολογισμού φυσικών ιδιοτήτων

 • κατασκευή διαγραμμάτων Τxy και Pxy.
 • διαστασιολόγηση των κυριοτέρων συσκευών διεργασιών (π.χ. αποστακτικές στήλες, εναλλάκτες, αντιδραστήρες, αντλίες).
 • ανάλυση ευαισθησίας
 • αναζήτηση στόχου (Design specifications)
 • κοστολόγηση
 • βελτιστοποίηση

Οι φοιτητές μαθαίνουν πως να μετατρέπουν μια πραγματική διεργασία σε "διαδικασία" του προσομοιωτή, μετατροπή που περιλαμβάνει :

 • επιλογή των διαφόρων διεργασιών (συσκευών) και των μαθηματικών μοντέλων που προβλέπουν τη συμπεριφορά τους,
 • προσδιορισμό των ρευμάτων σύνδεσης των συσκευών
 • ορισμό των ενώσεων που συμμετέχουν στις διεργασίες
 • επιλογή των κατάλληλων θερμοδυναμικών μοντέλων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων
 • καθορισμό των χαρακτηριστικών των ρευμάτων τροφοδοσίας (T, P, παροχές)
 • καθορισμό των συνθηκών λειτουργίας των συσκευών
 • καθορισμό μεθόδου σύγκλισης για την επίλυση των εξισώσεων