συνέδρια

Spanos, G.Μ., Anastasiou, A.D., Paras, S.V., Mouza, A.A. 2019 Hydrodynamic characteristics of free-flowing non-Newtonian liquid film in open inclined microchannel: Experimental investigation. 17th Multiphase Flow Conference, Dresden, Germany

Katrilaka, C.,D. Stergiou, Y.G., Mouza, A.A., Paras, S. V. 2019 Numerical study of the co-current horizontal flow of a Newtonian and a non-Newtonian fluid in a microchannel: Effect of non-Newtonian rheology on slug formation. 17th Multiphase Flow Conference, Dresden, Germany

Σπανός, Γ.Μ., Αναστασίου, Α.Δ., Α.Τ., Παράς, Σ.Β., Μουζά, Α.Α. 2019 Πειραματική μελέτη των ρευστοδυναμικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών ελευθέρως ρέουσας στιβάδας μη-Νευτωνικού ρευστού σε μ-κανάλι, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
Παπαδάκη, Α., Παράς, Σ.Β., Μουζά, Α.Α. 2019 Μελέτη της ανάμιξης κατά την έγχυση φαρμάκου στο αίμα, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.

Stergiou, Y.G., Kanaris, A.G., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2019 Quest for the link between the dynamic behaviour of an Abdominal Aortic Aneurysm and blood haematocrit: Fluid-structure interaction study, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.

Stergiou, G.G., Keramydas, A., Anastasiou, A.D., Paras, S.V. 2019 Blood flow in microvessels, 2019, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.

Μπαλαμπογιάννης, Ε., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β. 2019 Επίδραση της γωνίας αναστόμωσης σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.

Παυλίδης, Θ.Ι., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β. 2018 Μελέτη απορρόφησης CO2 σε στήλη φυσαλίδων με πορώδη κατανομέα. 11η Επιστημονική Συνάντηση, Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Μηχανικής Ρευστών, Κοζάνη.

Μουζά, Α.Α., Κούπα, Α.Τ., Στεργίου, Γ.Γ., Παράς, Σ.Β. 2018 Πειραματική μελέτη καινοτόμου μ-αναμίκτη. 11η Επιστημονική Συνάντηση, Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Μηχανικής Ρευστών, Κοζάνη.

Stergiou, G.G., Kanaris, A.G., Paras S.V. 2018 Fluid-Structure Interaction in Abdominal Aortic Aneurysms: Effect of haematocrit, 8th International Berlin Workshop on Transport Phenomena with Moving Boundaries, Berlin, Germany.

Χατζηαντωνίου, Κ. Πάσσος, Α.Δ., Παράς, Σ.Β. 2017 Πειραματική μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε μ-αγωγό με στένωση, 11ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Μουζά, Α.Α., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2017 Σχεδιασμός πρότυπου μ-αντιδραστήρα, 11ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.

Πάσσος, Α.Δ., Tashi, R., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2016 Βέλτιστος σχεδιασμός καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε αρτηρία, 26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη

Πάσσος, Α.Δ.,  Τζιαφάς, Δ., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β. 2016 Υπολογιστική μελέτη διάχυσης θεραπευτικών παραγόντων δια μέσου του ιστού της οδοντίνης, 26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη
Oikonomou, G.A., Passos, A.D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2016 Coalescence during bubble formation from two neighbouring pores in a non-Newtonian liquid, ICMF-2016 – 9th International Conference on Multiphase Flow, Florence, Italy.
Chatzidafni, A.P., Passos, A.D., Paras, S.V., Mouza, A.A. 2016 Effect of gas properties on the characteristics of a bubble column equipped with fine porous sparger, ICMF-2016 – 9th International Conference on Multiphase Flow, Florence, Italy.

Gogos, C., Passos, A.D., Kodonas, K., Mouza, A.A., Paras, S.V., Tziafas, D. 2015 Regenerative pulp treatment applications: modelling the molecules’ transport mechanisms in dentinal tubules. European Society of Endodontology-ESE, Barcelona, Spain.

Μέγαρη, Α.I., Πάσσος, Α.Δ., Παράς, Σ.Β.,  Μουζά, Α.Α. 2015 Πειραματική μελέτη σχηματισμού και συνένωσης φυσαλίδων από γειτονικούς μ-αγωγούς μέσα σε μη-Νευτωνικό ρευστό. 10ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, ΠΑΤΡΑ.

Χατζηελευθερίου, Β.Α., Στογιάννης, Ι.Α., Μουζά, Α.Α., Παράς Σ.Β. 2015 Μελέτη της ροής μη-Νευτωνικού υγρού σε μ-κανάλι με διαμόρφωση. 10ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, ΠΑΤΡΑ.

Passos, A.D., Tziafas, D., Mouza, A.A., Paras, S.V.  2015 Study of the transdentinal fluid flow and bioactive molecule diffusion characteristics. NAMABIO, Venice, Italy.

Mouza, A.A., Passos, A.D., Tziafas, D. Paras, S.V. 2015 Development of transdentinal treatment strategies in restorative dentistry: modelling the flow and mass transport mechanisms in dentinal tubules. NAMABIO, Venice, Italy.

Tziafas, D., Gogos, C., Kodonas, K., Koliniotou, E., Tziafa, C., Papadimitriou, S., Paras, S.V. 2015 Dental pulp protection and therapy: design and utilization of preclinical models to test regenerative treatment strategies. NAMABIO, Venice, Italy.

Πάσσος, Α.Δ.,  Ρουμπέα , Ε.Π., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β. 2014 Μελέτη των χαρακτηριστικών της ροής ενός νευτωνικού και ενός μη-νευτωνικού υγρού σε οριζόντιο μ-αγωγό. 9η Επιστημονική Συνάντηση, Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Μηχανικής Ρευστών, Αθήνα.

Πάσσος, Α.Δ.,  Βουλγαρόπουλος, Β.Π., Παράς, Σ.Β., Μουζά, Α.Α. 2014 Μελέτη των χαρακτηριστικών της ροής σε βιο-αντιδραστήρες. 9η Επιστημονική Συνάντηση, Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Μηχανικής Ρευστών, Αθήνα.

Πάσσος, Α.Δ., Τζιαφάς, Δ., Παράς, Σ.Β. 2014 Μελέτη της διάχυσης θεραπευτικών παραγόντων προς τον πολφό δια μέσου των οδοντινικών σωληναρίων. 34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 14-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

Roumpea, E.P., Passos, A.D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2014 Co-current horizontal flow of a Newtonian and a non-Newtonian fluid in a microchannel, 4th Micro and Nano Flows Conference, UCL, London, UK.

Stogiannis, I.A., Passos, A.D., Mouza, A.A., Paras, S.V., Penkavova, V., Tihon, J. 2014 Characterization of fluid flow in a microchannel with a flow disturbing step, 4th Micro and Nano Flows Conference, UCL, London, UK.

Stogiannis, I.A., Paras, S.V., Arsenyeva, O.P., Kapustenko, P.O. 2013 CFD Modelling of Hydrodynamics and Heat Transfer in Channels of a PHE, PRES13,16th Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Rhodes, Greece, 29 Sept-2 Oct.
Passos, A.D., Tziafas, D., Paras, S.V. 2013 Transdentinal Micro-fluidics: a Computational Fluid Dynamics Based Model, 46th Meeting of the Continental European Division of IADR-CED, Florence, Italy, September 4-7.
Stogiannis, I.A., Paras, S.V., Arsenyeva, O.P., Kapustenko, P.O. 2013 CFD Modelling of Turbulent Hydrodynamics and Heat Transfer: Application for PHE Channels, CAPE Forum 2013, Computer Aided Process Engineering, Graz, Austria, 7-10 April.
Αναστασίου, Α.Δ., Βάρκα, A.Γ., Παράς, Σ.Β. 2013 Μελέτη της ροής αναλόγου αίματος σε μ-αγωγό με στένωση. 9ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Αθήνα.
Πάσσος, Α.Δ., Τζιαφάς, Δ., Παράς, Σ.Β. 2013 Υπολογιστική μελέτη του πεδίου ροής και της μεταφοράς θερμότητας μέσω των σωληνάριων της οδοντίνης. 9ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Αθήνα.
Στογιάννης, Ι.Α. Παράς, Σ.Β. 2012 Επίδραση της διαμόρφωσης της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας στην απόδοση κελιού καυσίμου, ΡΟΗ 2012, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Βόλος.
Στογιάννης, Ι.Α., Πάσσος, Α.Δ., Ακεψιμαΐδης, Γ.Ε., Παράς Σ.Β. 2012 Μελέτη χαρακτηριστικών μεταφοράς θερμότητας σε υβριδικούς φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, ΡΟΗ 2012, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Βόλος.
Stogiannis, I.A., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2011 Study of a micro-structured PHE for thermal management of a Fuel Cell, 3rd Micro and Nano Flows Conference, Thessaloniki, Greece.
Σπυρογιάννη, Α.Σ, Αναστασίου, Α.Δ., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2011 Μελέτη της ροής αίματος σε μοντέλο μικρής διακλαδισμένης αρτηρίας, 8ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Αναστασίου, Α.Δ., Σπυρογιάννη, Α.Σ., Γιαννόγλου Γ.Δ., Παράς, Σ.Β. 2011 Mελέτη της επίδρασης του ιξώδους του αίματος στην τοιχωματική διατμητική τάση των αγγείων. 8ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Στογιάννης, Ι.Α., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2011 Μελέτη της αποτελεσματικής διαχείρισης της παραγόμενης θερμότητας σε κελιά καυσίμων. 8ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Anastasiou, A.D, Spyrogianni, A.S., Paras S.V. 2010 Experimental study of pulsatile blood flow in micro channels. CHISA 2010, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Kanaris, A.G., Anastasiou, A.D, Paras S.V. 2010 Numerical study of pulsatile blood flow in micro channels. CHISA 2010, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Πάντζαλη, Μ.Ν., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β., Μελέτη συμπαγών εναλλακτών θερμότητας: χαρακτηριστικά διφασικής ροής-μεταφορά θερμότητας με νανόρευστα, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
Kanaris, A.G., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2008 Seeking the optimal design of a typical plate heat exchanger (PHE). PRES 2008, 11th Conference "Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction", Prague, Czech Republic.
Pantzali, M.N., Kanaris, A.G., Antoniadis, K.D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2008 Effect of nanofluids in the performance of a miniature plate heat exchanger with modulated surface. CHISA 2008, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Kazakis, N.A., Anastasiou, A., Mouza, A.A., Paras S.V. 2008 Effect of surfactant additives on holdup in bubble columns equipped with fine pore sparger. CHISA 2008,18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Kazakis, A.N., Mouza, A..A. and Paras, S.V. 2007 Experimental study of bubble formation at porous spargers, International Conference on Multiphase Flow, ICMF 2007, Leipzig, Germany, July 9-13.
Pantzali, M.N., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2007 Study of hydrodynamic characteristics of the liquid layer during counter-current flow in inclined small diameter pipes: the effect of liquid properties, International Conference on Multiphase Flow, ICMF 2007, Leipzig, Germany, July 9-13.
Λιούμπας, Ι.Σ., Κολημένος, Χ. και Παράς, Σ.Β. 2007 Επίδραση επιφανειοδραστικών ουσιών κατά την ομορροή αερίου-υγρού σε ελαφρά κεκλιμένους αγωγούς. 6ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Αθήνα.
Lioumbas, J.S., Chatzidafni, A. and Paras, S.V. 2006 Liquid layer characteristics in gas-liquid upflow in slightly inclined pipes:Effect of surfactant additives. CHISA 2006, 17h International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Lioumbas, J.S. and Paras, S.V. 2006 Effect of liquid properties on co-current stratified gas-liquid downflow. CHISA 2006, 17h International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Kazakis, N.A., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2006 Bubble size distribution at the entrance of bubble columns with pore sparger CHISA 2006, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Lioumbas, J.S. and Paras, S.V. 2005 Effect of surfactant additives on liquid flow-field interaction with the interfacial structure in co-current stratified gas-liquid downflow. 3rd Intern. Workshop on Transport Phenomena with Moving Boundaries, Berlin, Germany.
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. Numerical and experimental investigation of flow and heat transfer in narrow channels with corrugated walls. 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics & Thermodynamics, Cairo, Egypt, Sept. 2005.
Lioumbas, J.S., Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. Liquid layer characteristics in stratified gas-liquid downflow: A study of transition to wavy flow. 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics & Thermodynamics, Cairo, Egypt, Sept. 2005.
Kazakis, N.A., Mouza, A.A., Paras, S.V. Study of coalescence and breakage in bubble columns with fine pore spargers. 43rd European Two-Phase Flow Group Meeting, Prague, Czech Republic, 11-13 May 2005.
Mouza, A.A., Pantzali, M.N., Paras, S.V., Tihon, J. Experimental and numerical  study of backward-facing step flow. 5th National Chemical  Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, 2005.
Lioumbas J., Nydal, O.J. and Paras S.V. 2004 Study of free falling liquid layer in inclined pipes: effect of diameter and inclination angle. 3rd Inter. Symposium on Two-Phase Flow Modeling and Experimentation, Pisa, Italy.
Pantzali, N.M., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2004 Pollutant emissions management in an existing plant by diminishing the production of undesirable compounds: the case of CHF3. PRES 2004, 7th Conference "Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction", Prague, Czech Republic.
Mouza, A.A., Antoniadis, K. and Paras, S.V. 2004 Building novel equipment modules for a commercial process simulator: the compact plate heat exchanger case. CHISA 2004, 16th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2004 Designing novel compact heat exchangers for improved efficiency using a CFD code. 1st Intern. Conference "From scientific computing to computational engineering" Athens, Greece. See also: the plagiarism incident.
Mouza, A.A., Kazakis, N.A. and Paras, S.V.  2004 Bubble column reactor design using a CFD code. 1st Intern. Conference "From scientific computing to computational engineering" Athens, Greece.
Mouza, A.A., Pantzali, M.N., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 2003 The influence of liquid properties on flooding phenomena in small diameter tubes. 4th European Congress of Chemical Engineering, Granada, Spain.
Drosos, E.I.P., Paras, S.V.  and Karabelas, A.J. 2003 An experimental study of liquid films flowing down a vertical plate for low Reynolds numbers: effect of surface tension. 4th European Congress of Chemical Engineering, Granada, Spain..
Drosos, E.I.P., Paras, S.V.  and Karabelas, A.J. 2003 Counter-current gas-liquid flow in vertical narrow channels.  Film characteristics and flooding phenomena. 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, Thessaloniki, Greece.
Ατμακίδης, Θ.Γ., Δαλάκογλου, Γ.Κ., Μουζά Α.Α. και Παράς Σ.Β. 2003 Πειραματική  μελέτη και προσομοίωση στήλης φυσαλίδων, 4ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Πάτρα .
Νικολαΐδης, Γ.Σ., Μουζά, Α.Α., Κακαλιάς, Σ.Σ., και Παράς, Σ.Β. 2003 Αξιοποίηση υγρών απόβλητων μονάδας επεξεργασίας μαρμάρων. 4ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Πάτρα .
Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 2002 The influence of small diameter pipes and inclination angle on flooding phenomena. CHISA 2002, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Paras, S.V., Kanaris, A.G. Mouza, A.A. and Karabelas A.J. 2002 CFD code application for flow through narrow channels with corrugated walls. CHISA 2002, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Ψωμάς Σ., Παπαγιάννη Μ., Μπατσίλας Λ., Κυριακίδης Δ.Α., Παράς Σ.Β. και Λιακοπούλου-Κυριακίδου Μ. 2001 Μελέτη παραγωγής ξανθάνης με το μικροοργανισμό xanthomonas campestris w.t. 3ο Πανελ. Eπιστημ. Συνέδριο Xημικής Μηχανικής, Αθήνα.
Βυζιώτη, Ε., Μουζά, Α.Α., Λευκόπουλος, Α. και Παράς, Σ.Β. 2001 Πρότυπα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Μετρήσεων.  3ο Πανελ. Eπιστημ. Συνέδριο Xημικής Μηχανικής, Αθήνα.
Lovick, J., Lye, G.J. Angeli, P., Papatzika, E.D.., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2001 Drop Size Measurements in Stirred Vessels. 3ο Πανελ. Eπιστημ. Συνέδριο Xημικής Μηχανικής, Αθήνα.
Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παράς, Σ.B. και Μπαμπαλώνα, Ε. 2001 Μελέτη του Φαινομένου της Πλημμύρισης σε Αναδευόμενα Συστήματα Αερίου�Υγρού με μονούς και Διπλούς Προωθητήρες. 3ο Πανελ. Eπιστημ. Συνέδριο Xημικής Μηχανικής, Αθήνα.
Paras, S.V., Drosos, E.I.P,.Karabelas, A.J and Chopard, F. 2001 Counter-Current Gas/Liquid Flow Through Channels With Corrugated Walls�Visual Observations of Liquid Distribution and Flooding. 5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics & Thermodynamics, Thessaloniki, September 24-28.
Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 2000 Visual observations of flooding in inclined small diameter tubes. 3rd European Thermal Sciences Conference, Sept. 13, Heidelberg, Germany.
Vlachos, N.A., Paras S.V., Mouza A.A. & Karabelas A.J. 1999 Studies of Stratified-Atomisation Gas-Liquid Flow in Horizontal Pipes. Proc. 2nd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, May 23-25, Pisa, Italy.
Bλάχος, N. A., Mουζά, A. A., Παράς Σ. B. & Kαράμπελας A. I. 1999 Mελέτη του φαινομένου της πλημμύρισης σε κατακόρυφο κανάλι ορθογωνικής διατομής. Πρακτ. 2oυ Πανελ. Eπιστ. Συνεδρίου Xημ. Mηχανικής, 27-29 Mαΐου, Θεσσαλονίκη.
Papadopoulou, A.A., Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 1998 A new turbidity meter for monitoring the quality of water. Proc. of the International Conference �Protection and Restoration of the Environment IV�, 1-4 July Sani, Halkidiki, Greece.
Βλάχος Ν. Α. , Παράς, Σ. Β. & Kαράμπελας, A.I. 1997 Mελέτη Διαχωρισμένης Διφασικής Pοής σε Oριζόντιο Aγωγό. Πρακτ. 1 Πανελ. Eπιστ. Συνεδρίου Xημ. Mηχανικής, Πάτρα.
Paras, S.V., Vlachos, N.A. & Karabelas, A.J. 1996 LDA Measurements of Local Velocities Inside the Gas Phase in Horizontal Stratified/Atomization Two-Phase Flow. Proceedings of the Interna­tional Congress of Chemical and Process Engineering, Prague.
Mαλαμίδης, M., Mαστρογεωργόπουλος, Σ. & Παράς, Σ.B. 1996 Προσομοιωτής Δυναμικής Χημικών Διεργασιών. Πρακτ. Πανελ. Συνεδρίου "Tεχνολογία και Aυτοματισμός"  TEI Πειραιά.
Λιάκος, Χ. Δ., Βλάχος Ν. Α. & Παράς, Σ. Β. 1996 Λογισμικό Επικοινωνίας Η/Υ με Συσκευές μέσω "Κάρτας" Διασύνδεσης GPIB. Πρακτ. Πανελ. Συνεδρίου "Tεχνολογία και Aυτοματισμός"  TEI Πειραιά.
Kανάκης, N. & Παράς, Σ.B.  1996 Λογισμικό Συλλογής & Eπεξεργασίας Πειραματικών Δεδομένων από H/Y. Πρακτ. Πανελ. Συνεδρίου "Tεχνολογία και Aυτοματισμός"  TEI Πειραιά.
Paras, S.V., Vlachos, N.A. & Karabelas, A.J. 1994 An experimental study of wall conditions in horizontal two-phase flow. Proceedings of the International Symposium Geothermics 94 in Europe, Orleans, France, 273-280.
Vlachos, N.A., Paras, S.V. & Karabelas, A.J. 1993 Liquid layer  and wall shear stress characteristics in stratified/atomization flow. Paper presented at the 30th Meeting of �The European Two-Phase Flow Group�, June 7-10, Hannover, FRG.
Georgiades, M., Stefanis, S., Paras, S.V. &  Karabelas, A.J. 1992  Feasibility study for low-enthalpy geothermal energy utilization- Software development. Proceedings, Vol. B, pp. 274-284, 4th National Congress on Renewable Sources of Energy, Xanthi ( in greek).
Paras, S.V. &  Karabelas, A.J. 1991 Measurements of the local velocities inside thin liquid films in horizontal two-phase flow. Paper presented at the 26th Meeting of �The European Two-Phase Flow Group�, May 27-29, Rome, Italy.
Paras, S.V. &  Karabelas, A.J. 1990 Droplet concentration distribution in horizontal annular flow. Paper presented at the 25th Meeting of �The European Two-Phase Flow Group�, May 21-23, Varese, Italy.
Paras, S.V. &  Karabelas, A.J. 1990  Wave characteristics of the liquid layer in horizontal annular flow. Paper presented at ICHMT Seminar on �Phase-Interface Phenomena in Multiphase Flow�, May 14-18, Dubrovnik, Yugoslavia.
  Paras, S.V. &  Karabelas, A.J. 1989 A study of liquid entrainment in horizontal annular flow. Paper presented at AIChE Annual Meeting, Nov. 5-10, San Franscisco, USA.
Σακελλάρης, B., Παράς, Σ.B.  & Kαράμπελας, A.I. 1989 Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων από ένα Laser Doppler Aνεμόμετρο. Πρακ. 7ου Πανελ. Συνεδρίου για Laser και εφαρμογές, Aθήνα.
  Karapantsios, T.D., Paras, S.V. & Karabelas, A.J. 1988 Statistical char­αcteristics of free falling films at high Reynolds numbers, 2nd International Symposium on Two-Phase Annular and Dispersed Flows, Univ. of Oxford, September 6-8, Oxford, UK.
Σαμολαδά, M., Παράς, Σ.B. & Kαράμπελας, A.I. 1988 Mέθοδος προσδι­ορισμού παροχής και ποιότητας διφασικού γεωθερμικού ρευστού. Πρακ. 3ου Eθνικού Συνεδρίου για τις Hπιες Mορφές Eνέργειας, Θεσ/νίκη, τόμος B, 879-887.
Nικολαΐδης, I., Παράς, Σ.B. & Kαράμπελας, A.I. 1985 Eφαρμογή του κύκλου Rankine στην αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών. Πρακ. 2ου Eθνικού Συνεδρίου για τις Hπιες Mορφές Eνέργειας, Θεσ/νίκη, τόμος B, 595-602.
Kαράμπελας, A.I., Mουζά, A. & Παράς, Σ.B. 1982 Aξιοποίηση των γεω­θερμικών ρευστών της Mήλου- Προοπτικές και προβλήματα. Πρακ. 1ου Eθνικού Συνεδρίου για τις Hπιες Mορφές Eνέργειας, Θεσ/νίκη, τόμος B, ΓEΩ 63-81.