διδακτορικές διατριβές

 

     

 

Υπολογιστική Μελέτη Μεταφοράς Φαρμακευτικών Ουσιών δια μέσου του Ιστού της Οδοντίνης

(2012-2016).

Δρ. Αγης Δ. Πάσσος

 

Βέλτιστος σχεδιασμός μικρο-εναλλακτών θερμότητας (2010-2014 )

Δρ. Ι.Α. Στογιάννης

 

 

 

Μελέτη της διαχωρισμένης ομορροής αερίου-υγρού σε ελαφρά κεκλιμένους αγωγούς (2002-2006)
Δρ Ι.Σ. Λιούμπας

Υπολογιστική και πειραματική μελέτη για βέλτιστο σχεδιασμό εναλλακτών θερμότητας τύπου πλακών (2003-2008)
Δρ Α.Γ. Κανάρης

Μελέτη συμπαγών εναλλακτών θερμότητας - χαρακτηριστικά ροής και μεταφοράς θερμότητας (2004-2009)
Δρ Μ.Ν. Πάντζαλη       Greek nominee for the 2012 Eurotherm Young Scientist Prize and Awards

Μελέτη στήλης φυσαλίδων με πορώδη κατανομέα της αέριας φάσης (2004-2008) 
Δρ Ν.Α. Καζάκης