διπλωματικές εργασίες

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών αφορούν την περιοχή των πολυφασικών ροών με στόχο τον αποδοτικότερο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και τον καλύτερο έλεγχο βιομηχανικών πολυφασικών διεργασιών καθώς και πολυφασικών ροών σε βιο-ιατρικές εφαρμογές, π.χ. :

 • ροή βιο-ρευστών σε μικρο-αγωγούς (π.χ. αίμα, οδοντικό ρευστό),

 • αντιδραστήρες τύπου στήλης φυσαλίδων,

 • εναλλάκτες θερμότητας,

 • αγωγούς μεταφοράς διφασικών μιγμάτων

 •  

 

Στην περιοχή αυτή υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών προβλημάτων (που έχουν μελετηθεί και στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών), όπως αυτά που αφορούν στην επίδραση:

 • των φυσικών ιδιοτήτων των ρευστών (π.χ. ιξώδες, πυκνότητα, επιφανειακή τάση) και της γεωμετρίας του αγωγού, στο είδος και στις περιοχές ροής, στην απαιτούμενη ενέργεια και στην κατανομή των φάσεων σε αγωγούς ή εν γένει σε συσκευές διεργασιών.
 • της χρήσης νανορευστών και επιφανειοδραστικών ουσιών ως ρευστών σε διφασικά συστήματα ροής.

Έρευνα γίνεται ακόμη σε μικρο-συσκευές (micro-equipment), οι οποίες επειδή προσφέρουν αυξημένους ρυθμούς μεταφοράς θερμότητας και μάζας θεωρούνται πολύ σημαντικές στην παραγωγή προϊόντων μικρού όγκου-υψηλής τιμής (π.χ. φάρμακα), ή όπου το μέγεθος των συσκευών είναι πολύ βασικός παράγοντας στο σχεδιασμό (π.χ. διαστημική έρευνα, Η/Υ).

Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι είτε:

 • Πειραματική (προσδιορισμός και πρόβλεψη χαρακτηριστικών των πολυφασικών ροών): εφαρμόζοντας προηγμένες παρεμβατικές και μη παρεμβατικές μεθόδους μέτρησης (π.χ. LDA, αγωγιμομετρία, ηλεκτροχημική μέθοδο, οπτικοποίηση του πεδίου ροής, ταχεία φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνας) είτε
 • Υπολογιστική: με χρήση υπολογιστικών μοντέλων με κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής-CFD και έλεγχο της αξιοπιστίας τους για την πρόβλεψη των φαινομένων σε πολυφασικές ροές.

Ακόμα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων γίνονται Τεχνικο-οικονομικές μελέτες και μελέτες μεθόδων βελτίωσης παραγωγής και οργάνωσης επιχειρήσεων (με χρήση προσομοιωτή διεργασιών-ASPEN) για:

 • βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων
 • αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 • παραγωγή νέων χημικών προϊόντων

Ανάθεση διπλωματικής μπορεί να γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη σε φοιτητές που έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών και δεν χρωστάνε βασικά μαθήματα σχετικά με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.