θέματα νέων διδακτορικών

Σεπτέμβριος 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

Μελέτη της δημιουργίας και της ροής μικρο-φυσαλίδων.

Η παραγωγή φυσαλίδων μικρού μεγέθους είναι ιδιαίτερης σημασίας τόσο σε εφαρμογές της βιο-ιατρικής, όσο και σε πολλές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των χαρακτηριστικών της ροής μέσα σε υγρό, μικρο-φυσαλίδων οι οποίες σχηματίζονται από μικρο-πόρους. Θα μελετηθεί ο μηχανισμός δημιουργίας των μ-φυσαλίδων και οι παράμετροι που επηρεάζουν το μέγεθός τους με τελικό στόχο τον έλεγχο του μεγέθους τους και της συχνότητας δημιουργίας τους.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

  • πειραματικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας προηγμένες μη-παρεμβατικές τεχνικές και
  • προσομοίωση με κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD).

 

Απαιτούμενες γνώσεις:

πτυχίο ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧ και διπλωματική/μεταπτυχιακό σε συναφή με το Θέμα περιοχή – πολύ καλή γνώση Η/Υ (και προαιρετικά λογισμικού CFD), πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.