Μελέτη διαχωρισμένης ροής υγρού-αερίου

διαχωρισμένη ροή
υγρού-αερίου σε αγωγό

πλέγμα υπολογισμού
(μισός αγωγός)

κατανομή αξονικής ταχύτητας αερίου


κατανομή πλευρικής ταχύτητας αερίου

κατανομή αξονικής ταχύτητας υγρού

Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 2001 CFD Code Application to Wavy Stratified Gas-Liquid Flow, Chemical Engineering Research & Design Part A, 79, 561-568.