Διαδικασία συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αφορά φοιτητές που έχουν τελειώσει το 7o εξάμηνο των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνει με βάση τις επιδόσεις τους και τα οφειλόμενα μαθήματα. Για την επιλογή των φοιτητών προτεραιότητα θα έχουν όσοι βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο.
 • Η διάρκεια της άσκησης είναι 2 μήνες.
 • Μπορεί να λάβει χώρα τους δύο θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αυγουστο).Η παρουσία των φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και του ημερήσιου ωραρίου (6 - 8 ώρες την ημέρα) εκτός των νομίμων ημερών αδείας.
 • Η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, μελετητικά γραφεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και σε άλλους φορείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προταθεί φορέας από το φοιτητή.
 • Το πρόγραμμα αναλαμβάνει την αμοιβή καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των ασκουμένων φοιτητών.
 • Κάθε φοιτητής συνεργάζεται με ένα μέλος ΔΕΠ (της αντίστοιχης κατεύθυνσης) και επιβλέπεται από επιστήμονα του φορέα.
 • Οι ανωτέρω θα επιβεβαιώνουν με έκθεσή τους την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης. Ο επόπτης από πλευράς Τμήματος Χημικών Μηχανικών θα βεβαιώνει για την σωστή τήρηση του προγράμματος.
 • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έντυπα αξιολόγησης μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Αν υπάρχει πρόθεση για συνεργασία με φορέα με τον οποίο έχει προσυνεννοηθεί ο φοιτητής αυτό πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση.
 • Επιλογή των φοιτητών που πληρουν τα κριτήρια να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση.
 • Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις. Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής για φορέα/είς στο website.
 • Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ή στο website της Πρακτικής Άσκησης για τα τελικά αποτελέσματα επιλογής και την αντιστοίχηση φοιτητών-φορέων.
 • Συμπλήρωση, εις διπλούν, του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το φορέα της Πρακτικής Άσκησης. Μη πλήρως συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής (εξαιρουμένου του αριθμού μητρώου ΙΚΑ), μη πλήρως συμπληρωμένα πρωτόκολλα συνεργασίας, ή πρωτόκολλα συνεργασίας με χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών θα απορρίπτονται. Διαβάστε προσεκτικά τα πεδία πρωτοκόλλου συνεργασίας που πρέπει να συμπληρωθούν.
 • Συμπλήρωση, εις διπλούν, του μνημονίου συνεργασίας με το φορέα της Πρακτικής Άσκησης. Συμπληρώνει ο επιβλέπων της πρακτικής του Φορέα τα βασικά καθήκοντα που θα ανατεθούν στον ασκούμενο.
 • Υποβολή στη γραμματεία του Προγράμματος του πρωτοκόλλου και του μνημονίου συνεργασίας, το αργότερο 10 μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Προσοχή, τα πρωτόκολλα και τα μνημόνια συνεργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από την επιχείρηση και τους επόπτες μέλη ΔΕΠ πριν την υποβολή τους στη γραμματεία του προγράμματος.
 • Λήψη αριθμού μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜA) από το ΙΚΑ (αν δεν υπάρχει) με χρήση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.
 • Γνωστοποίηση του ΑΜA στη γραμματεία του προγράμματος.
 • Αποστολή αντιγράφου της σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας όπου αποδεικνύεται η ασφάλιση του φοιτητή. Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν βιβλιάριο είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν μέσω της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.
 • Υπογραφή σύμβασης απασχόλησης στην Επιτροπή Ερευνών.
 • Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Eβδομαδιαία συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ημερολογίου στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ (Παρασκευή απόγευμα έως και Κυριακή) στο οποίο περιγράφονται επιγραμματικά, οι ημερήσιες δραστηριότητες της παρελθούσης εβδομάδας.
 • Στο τέλος της άσκησης κατάθεση τεχνικής έκθεσης αρχικά στη γραμματεία (κα Ε. Σεμετζίδου) και μετά τον έλεγχο και την αποδοχή στο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος.
 • Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ)  για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων αξιολόγησης και κατάθεση της αξιολογημένης τεχνικής έκθεσης στη γραμματεία του προγράμματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επιδιώκουν διάστημα 2 ημερολογιακών μηνών για την πρακτική τους (πχ από 1/7 ως 31/8).