Οδηγίες έκδοσης ΑΜΑ

Η έκδοση Α.Μ.Α. πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (εξουσιοδότηση), στο υπο/μα Ι.Κ.Α. της κατοικίας ή στο Ι.Κ.Α. του εργοδότη του, από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και μετά.

Απαραίτητα είναι τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Απασχόλησης (σύμβαση πρακτικής ή βεβαίωση σχολής για πρακτική άσκηση), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της άσκησης.
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. (ή αντίστοιχο έντυπο με το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ., π.χ. εκκαθαριστικό).
  • Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
  • Αποδεικτικό Διαμονής (ενοικιαστήριο ή ένα λογαριασμό Δ.Ε.Η.)
  • Για ήδη ασφαλισμένους σε άλλα ταμεία (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Α.Ε.) απαιτείται βεβαίωση με ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο άλλο ταμείο και Αριθμό Μητρώου (ισχύει ΜΟΝΟ για τους ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένους)
  • Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία τη σελίδα που φαίνεται ο τραπεζικός λογαριασμός)