άσκηση 6

Προσδιορισμός δομής υλικών με περίθλαση ακτίνων X

 

Η άσκηση περιλαμβάνει εκτέλεση μέτρησης περίθλασης ακτίνων Χ σε υλικό (μέταλλο ή ένωση) άγνωστης δομής καθώς και πειραματικό προσδιορισμό της ολικής πυκνότητας του δοκιμίουμε τη μέθοδο εμβάπτισης σε νερό. Μέσω επεξεργασίας των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται:

1) Η κρυσταλλική δομή του υλικού και η ταυτοποίηση των κορυφών περίθλασης

2) Οι σταθερές της μοναδιαίας κυψελίδας του υλικού

3) Η θεωρητική πυκνότητα του υλικού

4) Η ολική πυκνότητα του υλικού

Ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των τιμών της θεωρητικής και ολικής πυκνότητας και σχολιασμός τυχόν αποκλίσεων.

 

             

Υπεύθυνος: Β. Ζασπάλης, Καθηγητής