άσκηση 4

Τεχνικές Χαρακτηρισμού Καυσίμων - Προδιαγραφές

Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές χαρακτηρισμού των κλασμάτων και ο έλεγχος των προδιαγραφών για το καύσιμο μέσης απόσταξης (ντήζελ).
Στα πλαίσια των ασκήσεων γίνεται εφαρμογή τεσσάρων χαρακτηριστικών προτύπων μεθόδων για το χαρακτηρισμό των κλασμάτων μέσης απόσταξης (ντήζελ) και των βαριών κλασμάτων (αεριέλαιο).
Για το καύσιμο μέσης απόσταξης (ντήζελ) μετρούνται η πυκνότητα, το σημείο ανάφλεξης και προσδιορίζεται η καμπύλη της απόσταξής του. Επιπλέον υπολογίζεται ο δείκτης κετανίου και ελέγχεται η καταλληλότητα του υπό εξέταση καυσίμου ως καύσιμο κίνησης.

Αναλυτικά στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα εξής πειράματα:

  • Πρότυπη μέθοδος για μέτρηση της πυκνότητας, σχετικής πυκνότητας (ειδικού βάρους), πυκνότητας API του αργού πετρελαίου και των υγρών προϊόντων αυτού με την υδρομετρική μέθοδο (ASTM D1298)

  • Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης κατα Pensky-Martens σε κλειστό δοχείο (ASTM D93)

  • Απόσταξη των προϊόντων πετρελαίου (ASTM D86)

  • Απόσταξη των προϊόντων πετρελαίου σε χαμηλές πιέσεις (ASTM D1160)

Υπεύθυνη: Α. Λεμονίδου, Καθηγήτρια