άσκηση 3

Mελέτη της δυναμικής και ρύθμισης στάθμης σε δοχεία

 

Σ. Μαστρογεωργόπουλος, ΕΣ

Στο πείραμα αυτό μελετάται η ρύθμιση της στάθμης σε ένα από δύο δοχεία, στα οποία υπάρχει αλληλεπίδραση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η στάθμη στο δοχείο που επιλέγεται, να μεταβάλλεται κατά έναν επιθυμητό τρόπο (καθοδηγητικός έλεγχος). Πρόκειται για ένα κλασικό απλό βρόχο ανάδρασης, στον οποίο εκτός από την κυρίως διεργασία περιλαμβάνονται μετρητικά της στάθμης και στα δύο δοχεία, ρυθμιστής και ρυθμιστική βάνα.
Η ρύθμιση επιτυγχάνεται στη γενική περίπτωση με τη βοήθεια ενός PID ρυθμιστή, ο οποίος υλοποιείται με τη βοήθεια προγράμματος στον Η/Υ. Χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι για τον προσδιορισμό των παραμέτρων, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο (tuning):

α. Μέθοδος Ziegler - Nichols
β. Μέθοδος Cohen - Coon

Οι αποκρίσεις που λαμβάνονται με τις παραμέτρους που προσδιορίζονται με τη βοήθεια των παραπάνω μεθόδων συγκρίνονται μεταξύ τους. Επίσης γίνεται μοντελοποίηση όλης της διεργασίας και ελέγχεται η αξιοπιστία του μοντέλου που έχει κατασκευασθεί.

Υπεύθυνος:
X. Χατζηδούκας,
 Επικ. Καθηγητής