πρόσκληση προς επιχειρήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Πάτροκλος Βαρελτζής, επίκουρος καθηγητής
Τομέας Τεχνολογιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 99 6162
e-mail: pkvareltzis@cheng.auth.gr

                    
 Θεσσαλονίκη, 22-1-2020
 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του Πρακτική Άσκηση η οποία γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποκατάστασης και απασχόλησης.

Επίσης συμμετέχει στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.", που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του οποίου, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν για ΔΥΟ μήνες, με πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών τους. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για Πρακτική Άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας με κάλυψη των, πέρα των δύο μηνών που καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, οικονομικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του φοιτητή από την επιχείρησή σας. Είναι προφανές ότι η Πρακτική Άσκηση (οποιασδήποτε διάρκειας) που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται σχέση εργασίας των εκπαιδευομένων με την υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρησή σας.

 Η Πρακτική Άσκηση επιτρέπει στους φοιτητές πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική, προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την απασχόληση τους σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς, τη γνωριμία τους με την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων τους και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής, κατά τα πρότυπα των περισσοτέρων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης.

Το Τμήμα μας, ελπίζει να γίνετε αρωγός στην προσπάθειά του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής σας, θα σας παρακαλούσαμε, να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας, να πιστοποιηθείτε σαν φορέας (Οδηγίες Εγγραφής) για να μπορέσετε να προσφέρετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες καταχώρησης θέσης). Σε περίπτωση που επιθυμείτε οι θέσεις αυτές να προσφερθούν αποκλειστικά σε Χημικούς Μηχανικούς Α.Π.Θ. παρακαλείσθε να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα καταχώρησης της θέσης εργασίας.

Με τιμή,

O Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου

Π.Βαρελτζής
επίκουρος Καθηγητής

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το τμήμα Χημικών Μηχανικών